Kielitaidon osoittaminen

Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijan on osoitettava vaadittava suomen kielen taito. Jos hakija on suorittanut perusopetuksen, toisen asteen tutkinnon tai muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon suomeksi, hän on kielellisesti kelpoinen. Hakijalta voidaan vaatia suomen kielen taidon osoittamista vain, mikäli hänen aikaisempi koulutustausta on suoritettu toisella kielellä kuin suomen kielellä.

Jos hakija ei ole suorittanut perusopetusta, toisen asteen tutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa suomeksi, voidaan hakijalta vaatia kotimaisen kielen taidon osoittamista. Hakijan on osoitettava suomen kielen taito hakuaikana tai viimeistään opiskelupaikkaa vastaanottaessaan. Todistus kielitaidosta on ladattava hakemukselle Opintopolkuun 10.4.2019 mennessä tai toimitettava Itä-Suomen yliopistoon.

Suomen kielen taidon osoittaminen

Koulusivistyskieli

Koulusivistyskieli tarkoittaa sitä kieltä, joka on ollut hakijalla opetuskielenä peruskoulussa, lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa ja josta hakija on saanut hyväksytyn äidinkielen arvosanan päättötodistukseen (Valtioneuvoston asetus 481/2003). Jos hakija on suorittanut peruskoulun yhdellä ja lukion toisella kotimaisella kielellä, voi hakija itse valita koulusivistyskielensä.

Hakija voi todentaa suomen kielen olevan hänen koulusivistyskielensä näillä suorituksilla:

 • hyväksytty arvosana suomi äidinkielenä peruskoulun päättötodistuksessa,
 • hyväksytty arvosana suomi äidinkielenä lukion/toisen asteen päättötodistuksessa,
 • ylioppilastutkinnossa suoritettu hyväksytty arvosana suomi äidinkielenä,
 • ylioppilastutkinnossa suoritettu suomen kieli toisena kielenä (S2) vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • suoritettu ammatillinen perustutkinto, jossa hyväksytty arvosana suomi äidinkielenä.

Mikäli hakija ei ole suorittanut perusopetusta, toisen asteen tutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa suomeksi, voi hakija todentaa kielitaitonsa seuraavilla tavoilla:

a) Toisen asteen koulutus/tutkintoon kuuluva osa tai koe
Hakija voi todentaa kielitaitonsa seuraavilla suorituksilla:

 • Ylioppilastutkinnossa ylimääräinen suomi äidinkielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude (M)
 • Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kotimaisena kielenä -koe:

o pitkä oppimäärä (A-oppimäärä) suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
o keskipitkä oppimäärä (B1-oppimäärä) suoritettu arvosanalla laudatur (L)

 • IB-tutkinnossa: A-taso suoritettu hyväksytysti
 • IB-tutkinnossa: B-taso suoritettu vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinnossa:

o L1-kieli suoritettu hyväksytysti
o L2-kieli suoritettu vähintään arvosanalla 7

 • RP-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa (tai vastaava tulos DIA-tutkinnosta):

o suomi äidinkielenä suoritettu hyväksytysti
o suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8

 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

b) Kielikokeet:

 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
 • Valtionhallinnon kielikoe suoritettu arvosanalla hyvät taidot kaikista osa-alueista (puhuminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen)

c) Korkeakoulututkinnolla/-opinnoilla:

 • hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi
 • hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
 • hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
 • hakija on suorittanut seuraavat kieliopinnot:
  • korkeakoulututkinto suomen kieli pääaineena
  • suomen kieli 60 op/30 ov