Valintaperustemuutokset 2020

Muutokset koskevat oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteita.

Päivitys 24.5.2020: Tieto 2-vaiheen valintakokeesta lähetty hakijoille sähköpostilla Opintopolun kautta 22.5.2020.
Toisen vaiheen valintakoe järjestetään pe 5.6. klo 12:00 alkaen. Toisen vaiheen koe pyritään ensisijaisesti toteuttamaan fyysistä läsnäoloa vaativana kokeena yliopiston järjestämissä tiloissa, ja tällöin koe päättyy klo 15:00. Hakijoille, joiden pisteet 26.5.2020 järjestettävästä valintakokeesta riittävät toiseen vaiheeseen, lähetetään sähköpostilla tieto 1.6.2020. Hakijat tulevat saamaan tarkempia koepaikalle saapumiseen liittyviä ohjeita 2.6.2020. Valintakoe tehdään sillä paikkakunnalla, jonka on Opintopolussa ilmoittanut.
Päivitys 15.5.2020: Valintakokeen 1-vaihe järjestetään AMK-valintakoejärjestelmällä. Tutustu ja lue ohjeet hyvissä ajoin ennen valintakoetta HUOLELLISESTI! Ohjeet Opintopolussa (linkki).
Päivitys 29.4.2020. Lisätty 2-vaiheen koepäivä 8.5.2020 ja UKK-osio.

Yliopistot ovat 9.4.2020 linjanneet, että perinteisiä valintakokeita ei ole koronatilanteen vuoksi mahdollista järjestää turvallisesti. Tämän hyvin poikkeuksellisen tilanteen vuoksi hakukohteesi vuoden 2020 valintaperusteita on jouduttu muuttamaan hakuajan jo päätyttyä.

Tutustu muuttuneisiin valintaperusteisiin huolellisesti.

Todistusvalintaan tai hakukohteiden aloituspaikkoihin ei ole tehty muutoksia.

Muutetut valintaperusteet on mainittu alla:

  1. Valintakoevalinta on kaksivaiheinen, jossa ensimmäisen vaiheen koe on kirjallinen, sähköisesti suoritettava etäkoe. Voidakseen tulla hyväksytyksi valintakoevalinnassa hakijan on osallistuttava kaksivaiheiseen valintakokeeseen.

– Valintakokeen ensimmäinen vaihe pidetään tiistaina 26.5.2020 klo 10:00 alkaen. Kokeen kesto ilmoitetaan erikseen, mutta on enintään kolme tuntia ja koe suoritetaan yhtäjaksoisesti. Tarkemmat ohjeet valintakokeen ensimmäisen osan suorittamisesta ja kokeen kestosta lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintakoetta, kuitenkin viimeistään 20.5.2020. Tieto lähetetään hakijalle Opintopolussa hakemuksella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Valintakokeen ensimmäistä vaihetta varten hakija tarvitsee tietokoneen ja toimivan internetyhteyden.

– Valintakokeen toinen vaihe järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana kesäkuun alkupuolella. Pandemiatilanteesta riippuen valintakokeen toinen vaihe tullaan järjestämään joko yliopiston järjestämissä tiloissa terveys- ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen tai sähköisesti. Hakijoita tiedotetaan toisen vaiheen toteuttamistavasta ja ajankohdasta viimeistään kaksi viikkoa ennen kokeen ajankohtaa. Tieto lähetetään hakijalle Opintopolussa hakemuksella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Toiseen vaiheeseen kutsutaan vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita suhteessa yhteisvalinnan hakukohteiden valintakoevalinnan aloituspaikkojen sisäänottomäärään. Valintakokeen toista vaihetta varten hakijan tulee varautua internetyhteydellä ja tietokoneella, jonka kautta voidaan muodostaa ääni- ja videoyhteys. Kokeessa hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä.

– Muokattu koepaikan ilmoitusta: Hakija on ilmoittanut sitovasti koepaikkansa hakulomakkeella Opintopolussa. Hakija on voinut valita, millä seuraavista paikkakunnista hän osallistuu valintakokeeseen: Helsinki, Joensuu, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku tai Vaasa. Mikäli valintakokeen toinen vaihe toteutetaan yliopiston järjestämissä tiloissa terveys- ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen, hakija tekee valintakokeen toisen vaiheen sillä paikkakunnalla, jonka on hakulomakkeella ilmoittanut. Valintakoetta ei järjestetä Oulussa, joten Oulun koepaikaksi ilmoittaneilta tiedustellaan koepaikkakunta uudelleen.

– Molemmissa vaiheissa kokeeseen on vastattava suomen kielellä. Kokeet arvostellaan samalla tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten.

– Mikäli valintakoevalinnassa jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat voidaan siirtää todistusvalintaan.

  1. Valintakokeen pisteytys muuttuu:

Valintakoe on kaksivaiheinen. Valintakokeet perustuvat ennakkoon ilmoitettuun kirjallisuuteen ja kokeissa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.

Ensimmäinen vaihe: kirjallinen, sähköisesti suoritettava etäkoe.

Toinen vaihe: pandemiatilanteesta riippuen valintakokeen toinen vaihe tullaan järjestämään joko yliopiston järjestämissä tiloissa terveys- ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen tai sähköisesti. Ensimmäisen vaiheen perusteella toiseen vaiheeseen kutsutaan vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita suhteessa yhteisvalinnan hakukohteiden valintakoevalinnan aloituspaikkojen sisäänottomäärään. Hakijan on saatava valintakokeen toisesta vaiheesta vähintään puolet pisteistä voidakseen tulla hyväksytyksi. Lopulliset valintapisteet muodostuvat ensimmäisestä ja toisesta vaiheesta saatavien pisteiden yhteismäärästä (valintakoepisteet).

  1. Valintakokeiden tasapistetilanteissa hakijat asetetaan järjestykseen seuraavalla tavalla.

Ensimmäinen vaihe:

  1. Ensimmäisen vaiheen kokonaispisteet
  2. Ensimmäisen vaiheen valintakokeen osassa 1 enemmän pisteitä saanut, ja tämän jälkeen osista 2, 3 ja 4 tässä järjestyksessä, enemmän pisteitä saanut.

Mikäli tasapistesääntöjen soveltamisen jälkeen hakijoita on edelleen tasapisteissä, kaikki heistä etenevät toiseen vaiheeseen.

Lopullisen valinnan tasapistesääntö:

  1. Toisen vaiheen kokonaispisteet
  2. Toisen vaiheen valintakokeen kaikkien tehtävien perusteella tehtävästä 1. alkaen, ja tästä eteenpäin valintakokeen tehtävien mukaisessa järjestyksessä, enemmän pisteitä saanut
  3. Ensimmäisen vaiheen kokonaispisteet.

Mikäli tasapistesääntöjen soveltamisen jälkeen hakijoita on edelleen tasapisteissä, valitaan kaikki nämä hyväksyttävissä olevat hakijat.

  1. Varasijoja rajataan Opintopolussa seuraavasti:

Todistusvalinta 80 hakijaa.
Valintakoevalinnassa varasijoja ei ole rajattu.

Usein kysyttyjä kysymyksiä:

Koottuna erikseen: https://www.oikeustieteet.fi/ukk-valintaperustemuutoksista-2020/

Usein kysyttyjä kysymyksiä oikeustieteellisen alan valintaperusteiden muutoksista
Myös yliopistojen rehtorien neuvosto (UNIFI) vastaa kysymyksiin koskien vuoden 2020 opiskelijavalintojen muutoksia: https://www.unifi.fi/uutiset/yliopistot-ovat-paattaneet-kevaan-opiskelijavalintojen-muutoksista/

Ovatko valintaperustemuutokset tasa-arvoisia ja laillisia kaikkien hakijoiden kannalta?
Tilanne on poikkeuksellinen ja edellyttää muutoksia, joita normaalitilanteessa ei tehtäisi. Vaihtoehtoisissa valintamenettelyissä huomioidaan hakijoiden näkökulma ja kaikkien hakukelpoisten mahdollisuus tulla valituksi. Kokonaisuutena valinnat pyritään tekemään niin, että muutoksilla on mahdollisimman pienet vaikutukset valinnan tuloksiin. Valmistelussa on mukana opintoasioihin erikoistuneita juristeja. Tasa-arvon ja laillisuuden kysymyksiä tarkastellaan erittäin tarkasti päätöksenteon kaikissa vaiheissa. (lähde UNIFI)

Mitä hakijan tulee nyt tehdä?
Valintakokeen ensimmäisen vaihetta varten hakijat voivat jatkaa valmistautumista, kuten aiemminkin. Myös valintakokeen toisessa vaiheessa valintakoe perustuu ennakkoon ilmoitettuun kirjallisuuteen ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Hakijan tulee varmistaa ennen koetta, on, että hänellä on koepäivänä käytössään tietokone sekä internetyhteys. Mikäli valintakokeen toinen vaihe toteutetaan etäyhteyksien yli valvottuna sähköisenä kokeena, hakijalla tulee olla mahdollisuus muodostaa tietokoneen kautta ääni ja kuvayhteys.

Eikö ole epätasa-arvoista, että hakijoiden odotetaan omistavan internetyhteys ja tietokone, jossa on ääni- ja videoyhteys?
Yliopistojen yhteinen linjaus on, että sähköisen kokeen tapauksessa hakijalla voidaan edellyttää olevan siihen soveltuva laitteisto.

Eikö etäkoe tarkoita, että joku voi nyt saada opiskelupaikan vilpillisesti?
Oikeustieteellinen ala pyrkii estämään vilppiä mahdollisimman pitkälle rakentamalla kaksivaiheisen valintakokeen. Hakijan on saatava valvotussa toisen vaiheen valintakokeessa vähintään puolet pisteistä voidakseen tulla hyväksytyksi.

Jos koe tehdään kotona ilman valvontaa, saanko pyytää kaveria avuksi, tai käyttää valintakoekirjallisuutta?
Hakijan tulee tehdä valintakokeen molemmat vaiheet itsenäisesti. Tunnistautuessaan etäkokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintasuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.
Valintakokeen ensimmäisessä vaiheessa hakija voi käyttää valintakoekirjallisuutta (eikä kirjallisuuden käyttämistä siten katsota vilpiksi). Valintakokeessa menestyminen edellyttää valintakoeaineiston hyvää hallintaa.
Valintakokeen toisessa vaiheessa valintakoekirjallisuuden käyttäminen katsotaan vilpiksi.
Voidakseen tulla valituksi, hakijan on saatava vähintään puolet toisen vaiheen kokeen pisteistä. Opiskelupaikan saanti valintakoevalinnan kautta edellyttää sitä, että (hakija) hallitsee itse aidosti kokeen aihealueet.

Milloin valintakokeen toisen vaiheen toteutustapa kerrotaan?
Valintakoe pidetään pe 5.6.2020 klo 12:00 alkaen. Kokeen kesto ilmoitetaan erikseen, mutta on enintään kolme tuntia ja koe suoritetaan yhtäjaksoisesti.
Hakijoille ilmoitetaan valintakokeen toisen vaiheen toteutuksesta mahdollisimman pian, vähintään 2 viikkoa ennen koepäivää.
Tarkemmista koejärjestelyistä tiedotetaan ennen suunniteltuja kokeita. Muutoksista viestitään yhteisvalinnan internetsivuilla, ja hakijoille lähetetään sähköpostia Opintopolun hakemuksella ilmoittamaansa sähköpostiin.